แบบห้อง

G:ACAD ProjectPCMTippawanRoom Typenew room type 2 MODEL (1

G:ACAD ProjectPCMTippawanRoom Typenew room type 2 MODEL (1

Room_type_A2

Room_type_B

Room_type_C

Room_type_D